pnz

NODN Sophia realzuje projekt bezpłatnych szkoleń przygotowujących do wdrożenia w szkole rekomendowanego profilaktycznego Programu Nauki Zachowania (PNZ). PNZ jest szkolnym programem profilaktyki selektywnej.

Szkolenia realizowane są do końca 2017 roku w ramach realizacji  zadania publicznego finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 

Dowiedz się więcej o PNZ!

 

NABÓR DO PROJEKTU ZAKOŃCZONY !!!

17 września zakończyliśmy nabór do projektu. Spośród 96 placówek i 192 zgłoszonych nauczycieli zakwalifikowaliśmy 40 szkół z terenu całej Polski. O zakwalifikowaniu decydowała kolejność zgłoszeń a precyzyjniej data i godzina nadesłania dokumentu z pieczęcią i podpisem dyrektora placówki.

W najbliższych dniach wszyscy zgłoszeni otrzymają drogą elektroniczną informacje o wynikach kwalifikacji.

 

Założenia Projektu

Do Projektu zgłosić się mogła każda placówka edukacyjna zainteresowana realizowaniem programów profilaktyki selektywnej. Decydowała kolejność zgłoszeń.

W trakcie Projektu dwóch nauczycieli z każdej z 40 przyjętych do Projektu szkół bierze udział w dwudniowym bezpłatnym szkoleniu realizowanym w Warszawie w dniach 2-3 października.

Nauczyciele ci po powrocie do szkoły prowadzą szkoleniową radę pedagogiczną dla pozostałych nauczycieli w szkole prezentując podstawowe założenia PNZ. W trakcie rady szkoleniowej powinna zostać podjęta decyzja o wdrożeniu w szkole programu PNZ i uczestnictwie w drugim etapie Projektu. W przypadku rezygnacji z wdrażania PNZ szkoła przesyła informacje o decyzji RP i nie uczestniczy w drugim etapie Projektu.

Spośród szkół, które podejmą decyzję o wdrażaniu PNZ, ponownie na podstawie kolejności przesyłania raportów z decyzji RP zakwalifikowanych zostanie 20 placówek, w których przeprowadzimy w formie warsztatowej 25-godzinne szkolenie umiejętności. Placówki składając raport bedą mogły za pomocą narzędzi online zarezerwować termin szkolenia nauczycieli zgodnie z harmonogramem.

Finansowanie Projektu

Z przyznanych środków pochodzących z Narodowego Programu Zdrowia sfinansowane zostaną wszystkie koszty merytoryczne Projektu: szkolenia, warsztaty i wsparcie trenerskie dla szkół) oraz koszty pobytu uczestników reprezentujących szkoły podczas szkolenia w Warszawie. Szkoły zgłoszone do Projektu ponoszą koszty dojazdu reprezentantów na szkolenie w Warszawie.

Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu w Warszawie realizują szkolenie wewnętrzne dla Rad Pedagogicznych swojej szkoły nieodpłatnie.

Koszty warsztatów w szkołach zakwalifikowanych do drugiej części Projektu – warsztaty dla nauczycieli w szkołach - także pokrywane są ze środków przyznanych w ramach dotacji NPZ.

Szkoły zakwalifikowane do Projektu zobowiązane są do zapewnienia udziału dwóch nauczycieli w szkoleniu w Warszawie oraz do realizacji przez tych nauczycieli wewnętrznej rady szkoleniowej (pkt 2 i 3 harmonogramu). Szkoły zakwalifikowane do drugiego etapu Projektu zobowiązane są do wdrożenia PNZ w swojej szkole (minimum jeden cykl programu dla minimum 2 uczniów) i do zorganizowania u siebie 25 godzinego warsztatu umiejętności i udziału w nim minimum 20 nauczycieli swojej szkoły (pkt 4 harmonogramu).

Harmonogram projektu


  • 17.09.2017 Termin zgłaszania szkół do projektu.ETAP ZAKOŃCZONY
  • 2-3.10.2017 Szkolenie dla nauczycieli koordynatorów PNZ. Czytaj więcej
  • 4-13.10.2017 Przeprowadzenie szkoleniowej Rady Pedagogicznej przez przeszkolonych koordynatorów w ich szkole. Czytaj więcej
  • 13.10-03.12.2017 Warsztaty dla nauczycieli realizowane w 20 szkołach, które zdecydowały się na wdrożenie PNZ*. Czytaj więcej
  • 13-10-15.12.2017 Konsultacje z trenerami dla placówek realizujących PNZ. Czytaj więcej

 

1. Udział dwóch przedstawicieli placówki w Szkoleniu dla przedstawicieli szkół

Etap dotyczy wszystkich zgłoszonych placówek.

  • Miejsce szkolenia: Centrum Szkoleniowe Warszawa ul. Okopowa.
  • Termin: 2-3 października.
  • Czas trwania: 18 godzin dydaktycznych.
  • Warunki: organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, trenerów oraz nocleg i wyżywienie (w tym przerwy na kawę) podczas szkolenia. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
  • Program szkolenia (link do pobrania na dole strony).

W ramach szkolenia nauczyciele poznają szczegółowo założenia programu PNZ oraz przygotują się do przeprowadzenia w szkole Rady Pedagogicznej prezentującej Program Nauki Zachowania.

2. Przeprowadzenie szkoleniowej Rady Pedagogicznej na terenie szkoły przez uczestników szkolenia dla koordynatorów

Etap dotyczy wszystkich zgłoszonych placówek. Szkolenie dla Rady Pedagogicznej powinno się odbyć w dniach 4-13 października 2017 r., a placówka zgłaszająca się do programu zobowiązuje się do tego, iż w tym terminie takie spotkanie nauczycieli zaplanuje i zrealizuje.

3. Warsztaty umiejętności dla nauczycieli

II Etap Projektu dotyczy nauczycieli z 20 zakwalifikowanych placówek realizujących PNZ na podstawie decyzji RP. Warsztaty zostaną przeprowadzone w 20 szkołach (wg kolejności zgłoszeń), które podejmą decyzje o wdrażaniu Programu. Warsztaty zostaną przeprowadzone w okresie od 13 października do 3 grudnia 2017 r. Dyrektorzy placówek, w których nauczyciele podjęli decyzje o realizacji PNZ w szkole, potwierdzają z trenerami termin realizacji warsztatu umiejętności.

Warsztaty umiejętności dla nauczycieli trwają 25 godzin, a ich celem jest przygotowanie nauczycieli do realizacji Programu Nauki Zachowania w szkole. Warsztaty realizowane są w wybranym przez szkołę terminie, na terenie szkoły. Ze względu na ilość godzin warsztaty będą realizowane w weekendy od piątku do niedzieli. Całość kosztów warsztatu finansowana jest ze środków Projektu.

4. Wsparcie i konsultacje trenerskie

W okresie od szkolenia koordynatorów PNZ do zakończenia projektu nauczyciele ze szkół objętych Projektem mogą korzystać ze wsparcia mailowego trenerów-autorów PNZ. Wsparcie dotyczy wszelkich aspektów związanych z realizacją szkoleniowej RP oraz wdrażania i realizacji Programu Nauki Zachowania w szkole.

Pliki do pobrania

Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące projektu w postaci plików do pobrania.

Kliknij, aby pobrać plik Rozmiar
An Adobe Acrobat file info_o_projekcie_wdrazanie_pnz 708.14 KB
An Adobe Acrobat file program_szkolenia_PNZ_reprezentanci 687.36 KB

Zapraszamy do udziału w projekcie i składania zgłoszeń!


logo papra altlogo npz

Projekt "Wdrażanie Programu Nauki Zachowania" finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Strona PNZ wykorzystuje pliki cookies tylko w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK