pnz W roku 2018 zapraszamy szkoły podstawowe do udziału w nowym projekcie bezpłatnych szkoleń przygotowujących do wdrożenia w szkole rekomendowanego profilaktycznego Programu Nauki Zachowania (PNZ). PNZ jest szkolnym programem profilaktyki selektywnej.

Szkolenia w 2018 roku ponownie realizowane są w ramach realizacji  zadania publicznego finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Dowiedz się więcej o PNZ!

 ADRESACI PROJEKTU

Do Projektu zgłosić się może każda szkoła podstawowa, która:

  • Zadeklaruje gotowość wdrażania Programu Nauki Zachowania w swojej szkole
  • Zgłosi nauczyciela na szkolenie konsultantów
  • Umożliwi konsultantowi przeprowadzenie szkolenia wdrażającego PNZ w szkole
  • Zadeklaruje gotowość wdrożenia PNZ dla co najmniej dwóch uczniów swojej szkoły w 2018 roku
  • Zadeklaruje gotowość zorganizowania warsztatu umiejętności niezbędnych do realizacji PNZ dla grupy 20 nauczycieli swojej szkoły

W najbliższych dniach na tej stronie umieścimy narzędzia przeznaczone do generowania wniosków o zakwalifikowanie szkoły do projektu w roku 2018

Zgłoszenia będą przyjmowane do momentu wyczerpania wolnych miejsc.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

1. Szkolenie konsultantów

W trakcie Projektu jeden nauczyciel z każdej z 40 przyjętych do Projektu szkół weźmie udział w dwudniowym bezpłatnym szkoleniu realizowanym w Warszawie w dniach 12-13 marca.

  • Termin: 12-13marca
  • Czas trwania: 18 godzin dydaktycznych.
  • Miejsce: Centrum Konferencyjne Caritas Warszawa ul Okopowa 55

2. Szkoleniowe Rady Pedagogiczne realizowane na terenie szkoły przez uczestników szkolenia dla konsultantów

Etap dotyczy wszystkich zgłaszanych placówek. Szkolenia dla Rad Pedagogicznych należy zaplanować w dniach 14 - 23 marca 2018 r.  Uczestnicy szkoleń dla  konsultantów przeprowadzą metodami aktywnymi szkolenie nt programu, a następnie nauczyciele przeanalizują zachowania uczniów, których ich zdaniem warto w szkole objąć programem. Po analizie możliwości nauczycieli oraz dopasowania programu do potrzeb uczniów podejmowali decyzję o udziale w dalszym etapie projektu.

Nauczyciele ci po powrocie do szkoły przeprowadzą szkoleniową radę pedagogiczną dla pozostałych nauczycieli w szkole prezentując podstawowe założenia PNZ. W trakcie rady szkoleniowej powinna zostać podjęta decyzja o wytypowaniu uczniów do objęcia Programem oraz o uczestnictwie w drugim etapie Projektu.

Każda szkoła przeprowadzi co najmniej jeden cykl programu dla co najmniej dwóch uczniów w szkole.

Nauczyciele uczestniczący w centralnym szkoleniu pełnić będą rolę konsultantów dla Rady Pedagogicznej w okresie wdrażania programu w szkole.

3. Konsultacje trenerskie dla nauczycieli.

Nauczyciele ze szkół uczestnoczących w projekcie i wdrażających PNZ objeci zostana bezpłatnym wsparciem w postaci konsultacji na odległość (telefon, poczta elektroniczna, inne media) W ramach konsultacji trenerzy - autorzu Programu odpowiadac bedą na pytania nauczycieli i słuzyc pomoca w rozwiązywaniu trudności związanych z wdrażaniem PNZ.

4. Warsztaty umiejętności dla nauczycieli

Dla 20 szkół wdrażających PNZ przeprowadzone zostaną 25-godzinne warsztaty umiejętności. Warsztaty te mogą się odbyć w dowolnym dogodnym dla szkoły terminie uzgodnionym z konsultantami i trenerami.  dostosowywania PNZ do warunków szkolnyły.

Warsztaty są niezbedne dla prawidłowego wdrazania Programu. Obejmują nie tylko trening niezbednych umiejętności ale także wsparcie dotyczące

Dla szkół, które jako pierwsze rozpoczną wdrażanie Programu NODN Sophia zaoferuje dodatkowe bezpłatne wsparcie w ramach programu ewaluacji efektywności PNZ.

FINANSOWANIE PROJEKTU

Z przyznanych środków pochodzących z Narodowego Programu Zdrowia sfinansowane zostaną wszystkie koszty merytoryczne Projektu: szkolenia, warsztaty i wsparcie trenerskie dla szkół) oraz koszty pobytu konsultantów podczas szkolenia w Warszawie.

Szkoły zgłoszone do Projektu ponoszą koszty dojazdu koordynatora na szkolenie w Warszawie.

Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu w Warszawie, którzy następnie realizują szkoleniową Radę Pedagogiczną w swojej szkoły prowadzą ją nieodpłatnie.

 

ZGŁASZANIE PLACÓWKI DO PROJEKTU

Poniżej zamieszczony jest formularz pozwalający wygenerowac wniosek o zakwalifikowanie szkoły do projektu.

Do wypełnienia wniosku niezbedne sa dane placówki, dane osoby odpowiedzialnej w szkole za projekt, dane osoby zgłaszanej na szkolenie konsultantów w Warszawie.

Osoba wypełniajaca formularz deklaruje wypełnienie przez placówkę zobowiązań szkoły wynikających z udziału w projekcie i korzystania z bezpłatnych działań dla szkoły.

Po wygenerowaniu wniosku na adres email placówki oraz osoby do  kontaktu w szkole zostanie wysłany email zawierajacy dorkument zgłoszenia w formacie pdf. Dokument nalezy wydrukowac, opatrzyc podpisem dyrektora i pieczęcia szkoły, a nastepnie po zeskanowaniu odesłać na podany w emailu adres. Przesłanie dokumentu oznacza zakończenie procesu zgłaszania placówki.

Równolegle nauczyciele zgłoszeni na szkolenie konsultantów otrzymaja emaila z powiadomieniem o zgłoszeniu ich na szkolenie.

Na początku marca wszystkie zagłoszone placówki i osoby otrzymaja droga elektroniczna powiadomienie dotyczace wyników kwalifikacji, a nauczyciele z zakwalifikowanych placówek zgłoszeni na szkolenie dodatkowe informacje o programie szkolenia oraz szczegółach programowych i organizacyjnych.

Formularz zgłoszenia nieaktywny

zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do projektu.

Zainteresowanych Programem Nauki Zachowania zapraszamy do kontaktu poprzez formularz na stronie głównej.

Zesoół trenerów NODN SOPHIA

 


logo papra altlogo npz

Projekt "Wdrażanie Programu Nauki Zachowania" finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Strona PNZ wykorzystuje pliki cookies tylko w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK