pnz W roku 2019 zaprosiliśmy szkoły podstawowe do udziału w nowym projekcie bezpłatnych szkoleń przygotowujących do wdrożenia w szkole rekomendowanego profilaktycznego Programu Nauki Zachowania (PNZ).

Szkolenia w 2019 roku ponownie realizowane są w ramach realizacji  zadania publicznego finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Dowiedz się więcej o PNZ!

 

 .

INFORMATOR PROJEKTOWY
 2019-02-13  

ZAKOŃCZYLIŚMY NABÓR WNIOSKÓW DO TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU Przystępujemy do analizy wniosków i kwalifikacji. Wpłynęło 63 zgłoszenia na 40 dostępnych miejsc na szkoleniach w Katowicach i Warszawie

2019-02-03

Przesłaliśmy do szkół informacje o wynikach kwalifikacji zgłoszonych placówek. W przyszłym tygodniu prześlemy informacje dla nauczycieli zakwalifikowanych na oba szkolenia.

 

ADRESACI PROJEKTU

Do Projektu zgłosić się mogła każda szkoła podstawowa, która:

  • Zadeklarowała gotowość wdrażania Programu Nauki Zachowania w swojej szkole.
  • Zgłosiła nauczyciela na szkolenie konsultantów.
  • Zadeklarowała umożliwienie konsultantowi przeprowadzenie szkolenia, którego celem jest zapoznanie nauczycieli z PNZ w szkole.
  • Zadeklarowała zainteresowanie nauczycieli wdrożeniem PNZ dla co najmniej dwóch uczniów swojej szkoły w 2019 roku.
  • Zadeklarowała gotowość zorganizowania warsztatu umiejętności niezbędnych do realizacji PNZ dla grupy 20 nauczycieli swojej szkoły oraz 8 godzinnej superwizji dla nauczycieli realizujących program w okresie do 30 listopada 2019 r.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU - etap 1

1. Szkolenie konsultantów

W trakcie Projektu jeden nauczyciel z każdej z 40 przyjętych do Projektu szkół weźmie udział w  bezpłatnym szkoleniu realizowanym w Warszawie i w Katowicach w dniu 25 marca 2019 r.

  • Termin: 25 marca 2019
  • Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych.
  • Miejsce: Warszawa, Katowice (równolegle do wyboru)

Podczas szkolenia nauczyciele zapoznają się z Programem Nauki Zachowania oraz przygotują się do poprowadzenia szkoleniowej Rady Pedagogicznej dla nauczycieli w swojej szkole.

2. Szkoleniowe Rady Pedagogiczne realizowane na terenie szkoły przez uczestników szkolenia dla konsultantów

Etap dotyczy wszystkich zgłaszanych placówek.

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych należy zaplanować w dniach 26.03 - 18.04.2019 r.  Uczestnicy szkoleń dla  konsultantów przeprowadzą metodami aktywnymi szkolenie nt programu (na podstawie otrzymanego wcześniej scenariusza), a następnie nauczyciele przeanalizują zachowania uczniów, których ich zdaniem warto w szkole objąć programem. Po analizie możliwości nauczycieli oraz dopasowania programu do potrzeb uczniów, zespół nauczycieli podejmie decyzję o udziale w dalszym etapie projektu.

Każda szkoła, która zgłosi chęć udziału i zakwalifikuje się do 2 etapu przeprowadzi co najmniej jeden cykl programu dla co najmniej dwóch uczniów w szkole.

Nauczyciele uczestniczący w centralnym szkoleniu pełnić będą rolę konsultantów dla Rady Pedagogicznej w okresie wdrażania programu w szkol (2 etap)

3. Konsultacje trenerskie dla nauczycieli.

Nauczyciele ze szkół uczestniczących w projekcie i wdrażających PNZ objęci zostaną bezpłatnym wsparciem w postaci konsultacji na odległość (telefon, poczta elektroniczna, inne media) W ramach konsultacji trenerzy - autorzy Programu odpowiadać będą na pytania nauczycieli i służyć pomocą w rozwiązywaniu trudności związanych z wdrażaniem PNZ.

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU - etap 2

4. Warsztaty umiejętności dla nauczycieli

Dla 12 szkół wdrażających PNZ przeprowadzone zostaną trwające 20 godzin dydaktycznych warsztaty umiejętności. Warsztaty te mogą się odbyć w dogodnym dla szkoły terminie uzgodnionym z konsultantami i trenerami nie później jednak niż do 20 września 2019 roku

Warsztaty są niezbędne dla prawidłowego wdrażania Programu. Obejmują one trening umiejętności miękkich niezbędnych do właściwej realizacjj Programu w szkole. Obejmują także przeanalizowanie wszelkich kwestii związanych z wdrożeniem Programu na terenie danej placówki. Trening należy zaplanować tak, by można go było zrealizować w ciągu kolejnych dwóch dni.

5.Wdrożenie PNZ w szkołach

Szkoły biorące udział w 2 etapie projektu wdrożą program wobec co najmniej dwu uczniów swojej szkoły zgodnie z założeniami PNZ. W trakcie wdrożenia będzie można korzystać ze wsparcia trenerów - autorów Programu. Po okresie kilku tygodni realizacji działań wobec ucznia w szkole zorganizowane zostaną dla nauczycieli realizujących Program superwizje...

6. Warsztaty superwizyjne dla realizatorów

Warsztaty superwizyjne będą miały charakter 8 godzinnego szkolenia wspierającego nauczycieli wdrażających Program. Treści szkolenia uzależnione będą od potrzeb nauczycieli.

 

FINANSOWANIE PROJEKTU

Z przyznanych środków pochodzących z Narodowego Programu Zdrowia sfinansowane zostaną wszystkie koszty merytoryczne Projektu: szkolenia, warsztaty i wsparcie trenerskie dla szkół oraz koszty pobytu konsultantów podczas szkolenia w Warszawie.

Szkoły zgłoszone do Projektu ponoszą koszty dojazdu przedstawiciela szkoły na szkolenie w Warszawie lub Katowicach.

Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu konsultantów, którzy następnie realizują szkoleniową Radę Pedagogiczną w swojej szkole prowadzą ją nieodpłatnie.

 

Zainteresowanych Programem Nauki Zachowania i szkoleniami poza projektem zapraszamy do kontaktu poprzez formularz na stronie głównej.

Zespół trenerów NODN SOPHIA

 


logo papra altlogo npz

Projekt "Wdrażanie Programu Nauki Zachowania" finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Strona PNZ wykorzystuje pliki cookies tylko w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK