Aktualnie realizujemy projekt bezpłatnych szkoleń przygotowujących do wdrożenia w szkole rekomendowanego profilaktycznego Programu Nauki Zachowania (PNZ)Szkolenia w 2020 roku  realizowane są w ramach  zadania publicznego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 NA ZMIENIONYCH EPIDEMIĄ ZASADACH. Zmiany wyróżliśmy na stronie inną czcionką.

 

INFORMATOR PROJEKTOWY
2020.04.30

ZAKOŃCZYLIŚMY NABÓR WNIOSKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.  NOWY PRZEBIEG 1 ETAPU

 W związku z sytuacją i stanem epidemicznym w Polsce  po akceptacji PZRPZ wprowadzamy nastepujące zmiany w projekcie:

2020.04.30

PIERWSZY ETAP obejmuje szkolenia e-learningowe oraz spotkania online:

 • Szkoły potwierdzają dalszy udział w projekcie w oparciu o e-learning
 • Nauczyciele zakwalifikowanych szkół zapoznają się z programem na podstawie przygotowanego dla nich kursu e-learningowego
 • Autorzy programu spotykają się z każdą radą pedagogiczna online (czas ok. 90 min.) i prowadza szkolenie odpowiadają na pytania nauczycieli związane z wdrażaniem w szkole programu
 • Rady pedagogiczne podejmują decyzję o wdrożeniu programu i proponują termin treningu umiejętności pomiedzy 18.08  a 05.09.2020
2020.06.30

ZAKOŃCZYLIŚMY PIERWSZY ETAP PROJEKTU. W szkoleniach e-learningowych wzięło udział 1240 nauczycieli z 52 szkół.  W 52 spotkaniach nauczycieli z autorami realizowanych za pośrednictwem platformy ZOOM udział wzięło 1429 nauczycieli.

Na podstawie frekwencji w szkoleniach oraz aktywności nauczycieli dokonaliśmy kwalifikacji do II etapu projektu.

Zaprosiliśmy 18 szkół (zwiększenie o dwie szkoły w stosunku do pierwotnego planu) dla których w sierpniu i na początku września zrealizujemy 18 Treningów Umiejętności

 

ADRESACI PROJEKTU

Do Projektu zgłosić się mogła każda szkoła podstawowa, która:

 • Zadeklarowała gotowość wdrażania Programu Nauki Zachowania w swojej szkole (minimum 2 uczniów w okresie 1 września - 30 listopada 2020 r.)
 • Zgłosiła 2 osoby na szkolenie konsultantów w Poznaniu lub Krakowie w terminach 18 lub 19 maja 2020 r.
 • Umożlliwiła zgłoszonym nauczycielom przeprowadzenie szkolenia, którego celem będzie zapoznanie nauczycieli w szkole z PNZ .
 • Zapewniła o zorganizowaniu na terenie szkoły Treningu Umiejętności niezbędnych do realizacji PNZ dla grupy 20 nauczycieli swojej szkoły oraz 8 godzinnej superwizji dla nauczycieli realizujących program w okresie do 30 listopada 2020 r.(dotyczy zakwalifikowanych do 2 etapu).

 

FINANSOWANIE PROJEKTU

Z przyznanych środków pochodzących z Narodowego Programu Zdrowia sfinansowane zostaną wszystkie koszty merytoryczne Projektu: szkolenia, warsztaty (Treningi Umiejętności) i wsparcie trenerskie dla szkół oraz koszty pobytu (kawa, posiłek) nauczycieli konsultantów podczas szkolenia konsultantów.

Szkoły zgłoszone do Projektu ponoszą koszty dojazdu przedstawicieli szkoły na szkolenie w Poznaniu lub Krakowie oraz inne ew koszty jakie uznaja za niezbedne do poniesienia w związku z udziałem w szkoleniu (noclegi, delegacje i inne).

Szkoły zakwalifikowane do 2 etapu projektu zapewniają w szkole salę do realizacji Treningu Umiejętności oraz ew katering itp dla uczestników.

Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu konsultantów, którzy następnie realizują szkoleniową Radę Pedagogiczną w swojej szkole prowadzą ją nieodpłatnie.

 

TERMINARZ PROJEKTOWY

OD DO DZIAŁANIE
2020.03.03 2020.03.20 Kwalifikacja placówek - nabór wniosków.
2020.03.20 2020.03.26 Analiza zgłoszonych wniosków. Powiadomienie o wynikach kwalifikacji.
2020.05.01 2020.05.08 Szkolenia jednodniowe dla przedstaawicieli szkół w Krakowie i Poznaniu..
POTWIERDZENIE PRZEZ ZAKWALIFIKOWANE SZKOŁY DALSZEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE.
2020.05.20 2020.05.30 Szkolenie Rad Pedagogicznych w zakalifikowanych szkołach prowadzone przez przedstawicieli szkół- decyzja o wdrażaniu PNZ.
REALIZACJA PRZEZ WIĘKSOŚĆ NAUCZYCIELI W SZKOŁACH (ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU) INDYWIDUALNYCH SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH - czas ok. 1 godzina.
2020.06.01 2020.06.15 Złożenie raportów z realizacji szkoleń Rad Pedagogicznych - formularz online.
SPOTKANIA NAUCZYCILI SZKÓŁ Z AUTORAMI PROGRAMU REALIZOWANE ONLINE - do 90 min. - odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia.
2020.06.15 2020.06.20 DECYZJE RAD PEDAGOGICZNYCH W SPRAWIE WDRAŻANIA PROGRAMU
2020.06.20 2020.09.05 Treningi Umiejętności dla 20 osobowych grup nauczycieli na terenie zakwalifikowanych szkół prowadzone przez autorów Programu.
2020.09.01 2020.11.15 Wdrożenie i realizacja PNZ na terenie szkół (min 2 uczniów w szkole).
2020.03.31 2020.11.15 Wsparcie trenerskie dla nauczycieli szkół objetych projektem (zagadnienia związane z realizacją zadań w projekcie).
2020.09.25 2020.11.15 Realizacja warsztatu - superwizji dla nauczycieli realizujacych PNZ w szkole.

 

SZCZEGÓŁY PROJEKTU - etap 1

1. Nabór szkół do projektu - zadanie zakończone

Wniosek o zakwalifikowanie do udziału w projekcie należy wygenerować za pośrednictwem formularza dostepnego poniżej.

Przy wypełnianiu formularza niezbędne będą informacje:

 • dane osoby zgłaszającej szkołę (imię i nazwisko,pełniona funkcja, adres email, tel. kontaktowy). Osoba zgłaszająca powinna byc jednocześnie osobą do kontaktu w sprawach projektu
 • dane 2 nauczycieli zgłaszanych na szkolenie nauczycieli konsultantów (imię, nazwisko, funkcja, adres email, tel. kontaktowy)
 • należy wybrać termin i miejsce szkolenia, na które są zgłaszani konsultanci (patrz informacje niżej)
 • należy zadeklarować termin szkoleniowej Rady Pedagogicznej prowadzonej przez nauczycieli konsultantów w szkole
 • należy zaznaczyć niezbędne deklaracje związane z warunkami projektu.

Po prawidłowym wypełnieniu wniosku na podane adresy email zostanie przesłana wiadomość z potwierdzeniem wygenerowania wniosku oraz załącznik zawierający umowę w formacie .pdf (ze względów bezpieczeństwa załącznik zostanie przesłany na wszystkie podane adresy)

Załącznik należy wydrukować i przedłożyć do podpisu dyrektorowi szkoły w dwóch egzemplarzach.

Podpisany przez dyrektora szkoły dokument należy opatrzyć pieczęcią szkoły zeskanować w formacie dokumentu pdf i przesłać oryginał na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując (obowiązkowo) w temacie wiadomości słowa: ZGŁOSZENIE PNZ 2020 z dopiskiem zawierającym NAZWĘ SZKOŁY

Kopię zgłoszenia należy zachować w kancelarii szkoły.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZESKANOWANYCH DOKUMENTÓW MINĄŁ 20 MARCA 2020 R. O GODZ. 22.00

Na podane we wniosku adresy email zostaną przesłane informacje o wynikach kwalifikacji do projektu.

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW KWALIFIKACJI DO 26 MARCA 12 MAJA 2020 R. (Po weryfikacji aktualnosci zgłoszeń do Projektu w wersji online)

 

WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ

Biorąc pod uwagę ogólną sytuację w szkołach, przed dokonaniem ostatecznej kwalifikacji do projektu dokonujemy weryfikacji aktualności zgłoszeń. Weryfikacja odbywa się online w terminie 1 - 8 maja. Weryfikacja ma dać pewność, że zakwalifikujemy nadal zainteresowane projektem placówki i ograniczyć ilość odrzuconych zgłoszeń.

 

2. Szkolenie nauczycieli konsultantów\   SZKOLENIE E-LEARNINGOWE  DLA NAUCZYCIELI ZAKWALIFIKOWANYCH SZKÓŁ

W trakcie Projektu 2 nauczycieli z każdej z 50 przyjętych do Projektu szkół weźmie udział w  jednodniowym bezpłatnym szkoleniu.

 • Termin: 18 lub 19 maja 2020 r.  (analogicznie do zgłoszenia pierwotnego na termin 30 i 31 marca)
 • Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych.
 • Miejsce: Poznań lub Kraków (równolegle do wyboru w wybranym terminie i miejscu)

Uwaga! W przypadku dużej ilości zgłoszeń na jeden z terminów zastrzegamy sobie możliwość zaproponowania szkole miejsca na szkoleniu w innym terminie.

Podczas szkolenia nauczyciele zapoznają się z Programem Nauki Zachowania oraz przygotują się do poprowadzenia szkoleniowej Rady Pedagogicznej dla nauczycieli w swojej szkole.

Szkolenia będą realizowane w Krakowie w hotelu Novotel Kraków Centrum (pl 800 m od dworca PKP) a w Poznaniu w hotelu Mercure Poznań Centrum (obok dworca PKP).

Podczas szkoleń zapewniamy kawę i posiłek regeneracyjny. Rozpoczęcie ok 9.00 - zakończennie ok 14.30.

 Zamiast stacjonarnych szkoleń nauczycieli konsultantów przygotowujemy pakiet szkoleniowy na zasadach e-learningu, który udostępnimy WSZYSTKIM nauczycielom zakwalifikowanych szkół. Indywidualne szkolenia realizowane przez nauczycieli w dogodnym dla nich czasie udostępnione bedą od 20 do 30 maja.

 

3. Szkoleniowe Rady Pedagogiczne realizowane na terenie szkoły przez uczestników szkolenia dla konsultantów  
   KRÓTKIE SZKOLENIE ONLINE DLA KAŻDEJ RADY PEDAGOGICZNEJ

Zadanie obejmuje wszystkie zakwalifikowane do projektu placówki.

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych należy przeprowadzić w nowym terminie tj w dniach 19.05 - 20.06.2020 r.  Uczestnicy szkoleń dla  konsultantów przeprowadzą metodami aktywnymi szkolenie na temat Programu Nauki Zachowania (na podstawie otrzymanego wcześniej scenariusza), a następnie nauczyciele przeanalizują zachowania uczniów, których ich zdaniem warto w szkole objąć Programem. Po analizie możliwości nauczycieli oraz dopasowania Programu do potrzeb uczniów, zespół nauczycieli podejmie decyzję o udziale w dalszym etapie projektu. Każda szkoła, która zgłosi chęć udziału i zakwalifikuje się do 2 etapu przeprowadzi co najmniej jeden cykl programu dla co najmniej 2 uczniów w szkole. Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu w Krakowie lub Poznaniu pełnić będą rolę konsultantów dla Rady Pedagogicznej w okresie wdrażania programu w szkole (2 etap).

 Po szkoleniach e-learningowych w uzgodnionym z osobami do kontaktu w szkołach terminie, spotkamy sie z NAUCZYCIELAMI SZKOŁY (RP) online, by odpowiedzieć na powstałe podczas e-learningu pytania i rozwiać wątpliwości przed decyzją RP o przystąpieniu do drugiego etapu projektu. Pozwoli to uniknąć ryzyka epidemicznego związanego ze zwoływaniem RP w szkole.

 

4. Konsultacje trenerskie dla nauczycieli.

Nauczyciele ze szkół uczestniczących w projekcie i wdrażających PNZ objęci zostaną bezpłatnym wsparciem w postaci konsultacji na odległość (telefon, poczta elektroniczna, inne media). W ramach konsultacji trenerzy - autorzy Programu odpowiadać będą na pytania nauczycieli i służyć pomocą w rozwiązywaniu trudności związanych z wdrażaniem PNZ.

Spośród 50 placówek uczestniczących w 1 etapie projektu do 2 etapu zakwalifikowanych zostanie 16 szkół. Warunkiem zakwalifikowania będzie zrealizowanie szkolenia przez nauczycieli szkoły oraz głosowanie i idemokratyczna decyzja Rady Pedagogicznej szkoły o udziale w 2 etapie projektu.

 

SZCZEGÓŁY PROJEKTU - etap 2

5. Warsztaty - Trening Umiejętności dla nauczycieli

Dla 16 szkół wdrażających PNZ przeprowadzone zostaną trwające 20 godzin dydaktycznych warsztaty umiejętności. Warsztaty te mogą się odbyć w dogodnym dla szkoły terminie uzgodnionym z konsultantami i trenerami nie później jednak niż do 5 września 2020 roku

Warsztaty są niezbędne dla prawidłowego wdrażania Programu. Obejmują one Trening Umiejętności miękkich niezbędnych do właściwej realizacjj Programu w szkole. Obejmują także przeanalizowanie wszelkich kwestii związanych z wdrożeniem Programu na terenie danej placówki. Trening należy zaplanować tak, by można go było zrealizować w ciągu kolejnych dwóch dni.

 

6.Wdrożenie PNZ w szkołach

Szkoły biorące udział w 2 etapie projektu wdrożą Program wobec co najmniej 2 uczniów swojej szkoły, zgodnie z założeniami PNZ. W trakcie wdrożenia będzie można korzystać ze wsparcia trenerów - autorów Programu. Po kilku tygodniach realizacji PNZ w szkole zorganizowane zostaną wspierające.

 

7. Warsztaty wspierające (superwizyjne) dla realizatorów

Warsztaty wspierające będą miały charakter 8 godzinnego spotkania nauczycieli wdrażających Program. Treści szkolenia uzależnione będą od potrzeb nauczycieli.

 

8. Formularz zgłoszeniowy

NIEDOSTĘPNY - NABÓR ZAKOŃCZONY

Zespół trenerów NODN SOPHIA

 

 


logo papra altlogo npz

Projekt "Wdrażanie Programu Nauki Zachowania" finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Strona PNZ wykorzystuje pliki cookies tylko w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK