Podręcznik do realizacji PNZ jest już dostępny on-line Przeszkoleni realizatorzy w podręczniku znajdą opis działań w Programie oraz scenariusze do pracy z klasą. Znajdą tam r również

 nowe elementy standardu realizacji Programu oraz artykuły uzasadniające teoretycznie działania.

Podręcznik jest dostępny on-line na naszej stronie dla nauczycieli szkół, w których zostali przygotowani realizatorzy PNZ.

Podręcznik zawiera

WSTĘP
opisujący historię powstawania programu

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE PROGRAMU
podzielone na podrozdziały zawierające:

    • Koncepcje związane z przyczynami niepożądanych zachowań
    • Koncepcja pozytywnego rozwoju dzieci i młodzieży
    • Koncepcje związane z teoriami motywacji
    • Neurobiologia a zastosowane w PNZ strategie profilaktyczne

FILOZOFIĘ I KSZTAŁT PROGRAMU
rozdział prezentujący kluczowe wartości, postawy i strukturę PNZ

    • Filary PNZ opisujące trzy główne wartości programu (Relacje, Autonomia, i Integralność)
    • Praca z zespołem klasowym w programie
    • Elementy programu nauki zachowania

PROGRAM PNZ - krok po kroku
rozdział opisujący szczegółowo kolejne działania i sposób ich realizacji w Programie

    • Jak wprowadzać uczniów do Programu?
    • Jak przygotować i przeprowadzić rozmowę motywującą?
    • Jak sformułować cele i kryteria ich osiągania? (na nowo)
    • Jak pracować z rodzicami ucznia?
    • Jak udzielać uczniowi informacji zwrotnych i budować relację?
    • Jak wzmacniać postępy i wykorzystać potencjał do zmiany?
    • Jak monitorować postępy ucznia?
    • Jak wspierać ucznia przy zakończeniu Programu? (na nowo)

ZAŁĄCZNIKI   

    • Arkusz zgłaszania uczniów do programu
    • Arkusz przygotowania rozmowy motywującej
    • Arkusz - Raport Postępów Dziennych (RPD) (na nowo)
    • Bilans Postępów opis narzędzia do analizy ilościowej kryteriów postępu
    • Scenariusz: wprowadzenie do PNZ w klasie - starsze klasy (nowe)
    • Scenariusz: wprowadzenie do PNZ w klasie - młodsze klasy (nowe)
    • Ulotka dla rodziców (nowe)

 Nauczycieli realizujących Program zapraszamy do logowania na naszej stronie i korzystania z udostepnionego Podręcznika oraz materiałów.

Strona PNZ wykorzystuje pliki cookies tylko w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK