SYSTEMOWE WDROŻENIE PNZ W GMINIE WADOWICE

W wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu Pełnomocnika ds. Profilaktyki i w ramach realizacji zleconego zadania publicznego w szkołach na terenie gminy Wadowice, wdrożyliśmy PNZ w 8 z 12 szkół podstawowych i gimnazjalnych. Projekt realizowany był ze środków gminnych przeznaczonych na profilaktykę selektywną.

 

W projekcie założono realizację czterech celów:

 1. Popularyzacja wiedzy nt. PNZ wśród nauczycieli Wadowic.
 2. Rozwijanie i trenowanie umiejętności miękkich oraz umiejętności związanych z realizacją PNZ przez nauczycieli ze szkół zainteresowanych wdrożeniem PNZ.
 3. Wdrożenie na terenie zainteresowanych szkół w Wadowicach Programu Nauki Zachowania.
 4. Zapewnienie wsparcia mailowego i superwizyjnego w pierwszych miesiącach wdrażania Programu.

 

Etapy wdrażania

Jeszcze przed rozpoczęciem projektu, zrealizowaliśmy w Wadowicach warsztaty w ramach gminnej konferencji profilaktycznej. Pozwoliło to nauczycielom poznać trenerów oraz wstępnie dowiedzieć się o planach projektu i o charakterze PNZ. Wzbudziło to powszechne zainteresowanie projektem. Następnie, na stronie online, uruchomiliśmy formularz zgłoszeniowy dla zainteresowanych, a do szkół przesłaliśmy drogą elektroniczną zaproszenie do udziału w szkoleniach. W rezultacie odbyły się dwa jednodniowe szkolenia, przygotowujące grupy nauczycieli z każdej ze szkół, do przeprowadzenia szkoleniowej RP poświęconej wiedzy nt. PNZ.

Dwa szkolenia jednodniowe zrealizowaliśmy dla grupy 56 nauczycieli z 12 szkół z Wadowic. Szkolenie realizowane było w 2 odrębnych terminach, co pozwoliło dyrektorom szkół na oddelegowanie na to szkolenie dużej liczby nauczycieli. W każdym terminie część zajęć realizowana była w 2 małych grupach warsztatowych, a część wspólnie - w większej.

Uczestniczący nauczyciele otrzymali materiały i zostali przygotowani do realizacji szkoleń dla macierzystych Rad Pedagogicznych.

W rezultacie, w kolejnych 3 tygodniach, odbyły się posiedzenia Rad Pedagogicznych w 12 szkołach i Zespołach Szkół. Wzięło w nich udział 307 nauczycieli (83,65% zatrudnionych). Fakt, że nauczyciele realizujący te szkolenia w szkołach zrobili to w ramach tzw. WDN (Wewnętrzne Doskonalenie Nauczycieli), umożliwił otwartą dyskusję wśród nauczycieli i podjęcie autonomicznej decyzji, a także zaoszczędzenie środków na szkolenia.

W rezultacie tego procesu 8 szkół podjęło decyzję o wdrażaniu PNZ w swojej szkole.

Kolejnym etapem wdrażania PNZ w wybranych szkołach, była realizacja trzydniowego treningu umiejętności dla grupy 56 nauczycieli delegowanych z 5 szkół z Wadowic. Treningi odbyły się w dwóch odrębnych terminach.

W kolejnych miesiącach objęliśmy 8 szkół, zainteresowanych Programem, systemem wsparcia, polegającym na wspieraniu nauczycieli wybranych szkół poprzez konsultacje mailowe i telefoniczne prowadzone na odległość.

W kolejnych miesiącach, po około 3 tygodniach od momentu, gdy szkoły wdrożyły pracę z uczniami, opartą na założeniach PNZ, przeprowadziliśmy wizyty superwizyjne w 5 szkołach.

W trakcie superwizji prowadziliśmy obserwacje działań nauczycieli w ramach Programu oraz treningi grupowe dla uczestniczących w Programie nauczycieli. Treningi te przyczyniły się do modyfikacji sposobu korzystania ze zdobytych kompetencji. Program treningów i konsultacji był dostosowany do indywidualnych potrzeb nauczycieli i szkoły.

Jednym z efektów realizacji projektu jest film poświęcony PNZ, który można obejrzeć na naszej stronie.

Przygotowano 12 zespołów nauczycielskich, które przeprowadziły szkolenia Rad Pedagogicznych w 12 szkołach na terenie Wadowic.

8 Rad Pedagogicznych podjęło decyzję o wdrażaniu Programu Nauki Zachowania w swoich szkołach.

Wszystkie szkoły wdrażające Program, zostały objęte wsparciem trenerskim (rozszerzenie w programie).

Cztery szkoły zostały objęte szkoleniem superwizyjnym.

W okresie realizacji Programu, 9 uczniów w 4 szkołach zostało objętych oddziaływaniami. We wszystkich przypadkach nauczyciele stwierdzili istotne postępy uczniów w zmianie niewłaściwych zachowań, na zachowania oczekiwane. W szkołach objętych projektem trwa realizacja Programu prowadzona przez nauczycieli.   

 

Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania:

 • Liczba nauczycieli objętych szkoleniem podstawowym: 56 osób
 • Liczba nauczycieli objętych szkoleniem realizowanym przez nauczycieli uczestniczących w szkoleniu podstawowym w szkołach: 307 nauczycieli (83,65% zatrudnionych)
 • Liczba placówek objętych szkoleniami: 12 szkół
 • Liczba nauczycieli objętych treningiem umiejętności: 56 osób
 • Liczba nauczycieli objętych superwizją:
 • Liczba uczniów zakwalifikowanych do udziału w PNZ: 8 uczniów
 • Liczba szkół wdrażających PNZ w roku szkolnym 2016/2017: 8 szkół
 • Liczba godzin dydaktycznych zrealizowanych podczas szkoleń prowadzonych przez trenerów: 160 godzin dydaktycznych i przez nauczycieli: 24 godziny
 • Liczba godzin konsultacji mailowych i telefonicznych zrealizowanych w ramach Projektu:

 

 

 

Strona PNZ wykorzystuje pliki cookies tylko w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK