Organizatorami szkoleń mogą być szkoły, zespoły szkół, gminne Komisje PARPA oraz samorządy terytorialne i związki gmin, a także Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Szkolenia odbywają się na miejscu, u organizatora lub w miejscu przez niego wskazanym. Niketóre szkolenia mogą być realizowane zdalnie. Podane ilości godzin warsztatów mają zagwarantować jakość przygotowania uczestników. W zależności od potrzeb i możliwości zleceniodawcy oraz innych czynników, czas trwania warsztatów i sposób ich realizacji może być modyfikowany.


SZKOLENIE PODSTAWOWE  prezentujące podstawowe założenia Programu

wersja STACJONARNA realizowana dla kilkuosobowych zespołów z wielu szkół.

(Może być także realizowana dla jednej szkoły jako szkolenie informacyjne)

 1. Adresaci:
    • Rady Pedagogiczne zainteresowanych szkół i placówek.
    • Grupy zainteresowanych nauczycieli z różnych szkół.
    • Wychowawcy i opiekunowie placówek opiekuńczo - wychowawczych.
 1. Cele szkolenia:
    • Zapoznanie uczestników z programem i jego filozofią.
    • Przygotowanie uczestników do przeprowadzenia Rady Pedagogicznej w szkole, prezentującej PNZ nauczycielom szkoły (dotyczy wersji stacjonarnej)
 1. Ilość uczestników: grupa do 20 osób (dotyczy wersji stacjonarnej) lub dowolna (e-learning)
 1. Czas trwania: 7-10 godzin dydaktycznych (dotyczy wersji stacjonarnej) lub w zależności od potrzeb uczestników (e-learning)
 1. Opis szkolenia: Podstawowe szkolenie prezentujące założenia Programu Nauki Zachowania. Obok założeń teoretycznych, w szkoleniu prezentowane są główne umiejętności ważne dla osiągania celów programu. Uczestnicy w zależności od potrzeb zamawiającego zostaną wyposażeni w umiejętności pozwalające na przeprowadzenie szkoleniowej RP w swojej szkole macierzystej (na podstawie przekazanego na szkoleniu scenariusza - dotyczy wersji stacjonarnej).

 

wersja E-LEARNING realizowana przez nauczycieli placówki indywidulanie w formie zdalnej

Ta forma szkolenia realizowana jest alternatywnie do szkolenia podstawowego i zakłada realizacje podobnych celów. W tej formie szkoleniowej zakładamy udział wiekszosci nauczycieli z jednej placówki.

Końcowe spotkanie Rady pedagogiczne prowadzi zdalnie autor Programu.

Po zakończeniu spotkania z autorem nauczyciele podejmują decyzję o wdrażaniu PNZ lub wyborze innej formu wsparcia uczniów z obszaru oddziaływań selektywnych.

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI ważnych dla osiągnięcia celów Programu - podstawowe szkolenie przygotowujące realizatorów

 1. Adresaci:
    • Nauczyciele z placówek, w których planowane jest wdrożenie PNZ.
    • Nauczyciele i pracownicy placówek, w których realizowany jest PN.
 1. Cele szkolenia:
    • Przygotowanie grupy nauczycieli do realizacji programu w szkole.
    • Doskonalenie umiejętności miękkich i rozwijanie kompetencji niezbędnych do wspierania ucznia w procesie zmiany zachowania.
 1.  Ilość uczestników: grupa do 20 osób.
 1. Czas trwania: 25-30 godzin dydaktycznych.
 1. Opis szkolenia: Szkolenie realizowane jest w formie treningu umiejętności praktycznych i obejmuje umiejętności prowadzenia poszczególnych działań w Programie. Nauczyciele trenują umiejętności, metody i techniki:
    • Rozwijania poczucia własnej wartości uczniów z trudnościami w zachowaniu.
    • Prowadzenia rozmów motywujących do zmiany zachowania.
    • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej.
    • Uczenia zmiany zachowania za pomocą pytań motywujących (Sokratejskich).
    • Prowadzenia rozmów i zajęć edukacyjnych motywujących i wspierających rodziców uczniów objętych Programem.
    • Budowania i rozwijania współpracy nauczycieli w szkole, w celu zbudowania systemowych rozwiązań nastawionych na indywidualizowane działania wobec uczniów zagrożonych eskalacją zachowań problemowych.

 

 SUPERWIZJE I KONSULTACJE

1. Adresaci: Nauczyciele i pracownicy placówek w których realizowany jest PNZ.

2. Cele szkolenia:

    • Wzmocnienie kompetencji grupy nauczycieli realizujących program w szkole.
    • Wsparcie nauczycieli w podnoszeniu jakości realizacji i efektywności programu w szkole z uwzględnieniem warunków lokalnych i potrzeb środowiska szkolnego.

3. Ilość uczestników: grupa do 30 osób.

4. Ilość grup jednorazowo: do 2 grup.

5. Czas trwania: 10 - 20 godzin dydaktycznych.

6. Opcje szkolenia: możliwa realizacja do 2 grup jednocześnie.

7. Opis szkolenia: Szkolenie superwizyjne przeznaczone jest dla nauczycieli realizujących PNZ w swojej szkole. Obejmuje obserwacje zachowania uczniów uczestniczących w PNZ i działań nauczycieli w trakcie poszczególnych elementów realizacji PNZ. Informacja zwrotna po obserwacjach oraz analizy wspierające jakość działań nauczycieli w Programie, a także analizy efektywności przyjętych rozwiązań i wspólne opracowywanie nowych strategii, służą rozwojowi umiejętności nauczycieli i podnoszeniu skuteczności Programu w szkole. Na tym etapie szkoleń trenerzy, w zależności od potrzeb szkoły, mogą także wspierać poszczególnych nauczycieli i całe zespoły poprzez konsultacje mailowe i telefoniczne.

 

KONFERENCJE DLA REALIZATORÓW I SZKOLENIA DODATKOWE

Dla nauczycieli szkół realizujących Program, organizujemy cyklicznie spotkania treningowe, pozwalające na wymianę doświadczeń i rozwijanie umiejętności. Mają one różna formę  w zależności od potrzeb realizatorów. Są to jednodniowe konferencje, dodatkowe szkolenia tematyczne i inne.

 

Strona PNZ wykorzystuje pliki cookies tylko w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK