Organizatorami szkoleń mogą być szkoły, zespoły szkół, gminne Komisje PARPA oraz samorządy terytorialne i związki gmin, a także Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Szkolenia odbywają się na miejscu, u organizatora lub w miejscu przez niego wskazanym. Podane ilości godzin warsztatów mają zagwarantować jakość przygotowania uczestników. W zależności od potrzeb i możliwości zleceniodawcy oraz innych czynników, czas trwania warsztatów i sposób ich realizacji może być modyfikowany.


PODSTAWOWE SZKOLENIE PREZENTUJĄCE FILOZOFIĘ I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

1. Adresaci:

 • Rady Pedagogiczne zainteresowanych szkół i placówek.
 • Grupy zainteresowanych nauczycieli z różnych szkół.
 • Wychowawcy i opiekunowie placówek opiekuńczo - wychowawczych.

2. Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z programem i jego filozofią.
 • Przygotowanie uczestników do przeprowadzenia Rady Pedagogicznej w szkole, prezentującej PNZ nauczycielom szkoły.

3. Ilość uczestników: grupa do 20 osób.

4. Czas trwania: 7-10 godzin dydaktycznych.

5. Opcje szkolenia: warsztaty w kilku (1-2) grupach lub jednodniowa konferencja dla kilkuosobowych reprezentacji szkół, na łączną ilość 70-90 osób.

6. Opis szkolenia: Podstawowe szkolenie prezentujące założenia Programu Nauki Zachowania. Obok założeń teoretycznych, w szkoleniu prezentowane są główne umiejętności ważne dla osiągania celów programu. Uczestnicy w zależności od potrzeb zamawiającego zostaną wyposażeni w umiejętności pozwalające na przeprowadzenie szkoleniowej RP w swojej szkole macierzystej (na podstawie przekazanego na szkoleniu scenariusza).

 

Trening umiejętności ważnych dla osiągnięcia celów Programu

1. Adresaci:

 • Nauczyciele z placówek, w których planowane jest wdrożenie PNZ.
 • Nauczyciele i pracownicy placówek, w których realizowany jest PN.

2. Cele szkolenia:

 • Przygotowanie grupy nauczycieli do realizacji programu w szkole.
 • Doskonalenie umiejętności miękkich i rozwijanie kompetencji niezbędnych do wspierania ucznia w procesie zmiany zachowania.

 

3. Ilość uczestników: grupa do 20 osób.

4. Czas trwania: 25-30 godzin dydaktycznych.

5. Opis szkolenia: Szkolenie realizowane jest w formie treningu umiejętności praktycznych i obejmuje umiejętności prowadzenia poszczególnych działań w Programie. Nauczyciele trenują umiejętności, metody i techniki:

- Rozwijania poczucia własnej wartości uczniów z trudnościami w zachowaniu.

- Prowadzenia rozmów motywujących do zmiany zachowania.

- Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej.

- Uczenia zmiany zachowania za pomocą pytań motywujących (Sokratejskich).

- Prowadzenia rozmów i zajęć edukacyjnych motywujących i wspierających rodziców uczniów objętych Programem.

- Budowania i rozwijania współpracy nauczycieli w szkole, w celu zbudowania systemowych rozwiązań nastawionych na zindywidualizowane działania wobec uczniów zagrożonych eskalacją zachowań problemowych.

 

SUPERWIZJE I KONSULTACJE

1. Adresaci: Nauczyciele i pracownicy placówek w których realizowany jest PNZ.

2. Cele szkolenia:

 • Wzmocnienie kompetencji grupy nauczycieli realizujących program w szkole.
 • Wsparcie nauczycieli w podnoszeniu jakości realizacji i efektywności programu w szkole z uwzględnieniem warunków lokalnych i potrzeb środowiska szkolnego.

3. Ilość uczestników: grupa do 30 osób.

4. Ilość grup jednorazowo: do 2 grup.

5. Czas trwania: 10 - 20 godzin dydaktycznych.

6. Opcje szkolenia: możliwa realizacja do 2 grup jednocześnie.

7. Opis szkolenia: Szkolenie superwizyjne przeznaczone jest dla nauczycieli realizujących PNZ w swojej szkole. Obejmuje obserwacje zachowania uczniów uczestniczących w PNZ i działań nauczycieli w trakcie poszczególnych elementów realizacji PNZ. Informacja zwrotna po obserwacjach oraz analizy wspierające jakość działań nauczycieli w Programie, a także analizy efektywności przyjętych rozwiązań i wspólne opracowywanie nowych strategii, służą rozwojowi umiejętności nauczycieli i podnoszeniu skuteczności Programu w szkole. Na tym etapie szkoleń trenerzy, w zależności od potrzeb szkoły, mogą także wspierać poszczególnych nauczycieli i całe zespoły poprzez konsultacje mailowe i telefoniczne.

 

FORUM LIDERÓW

Dla liderów koordynujących i realizujących Program w szkołach, organizujemy cyklicznie spotkania treningowe, pozwalające na wymianę doświadczeń i rozwijanie umiejętności. Forum organizowane jest nie częściej, niż raz w roku i może mieć formę jednodniowej konferencji, szkolenia lub innej w zależności od możliwości i potrzeb. Organizatorem Forum może być NODN Sophia lub inny zainteresowany podmiot.

 

Strona PNZ wykorzystuje pliki cookies tylko w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK